เซียนสปอร์ต108ฮอตนิวส์ออนไลน์

เซียนสปอร์ต108ฮอตนิวส์ออนไลน์
เว็บบริการโฆษณาและข่าวสารกีฬาฟุตบอล.,.!

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้อมูล อำเภอจัตุรัส

อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

 


 คำขวัญจังหวัด ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
 คำขวัญอำเภอ เมืองพระนรินทร์ ถิ่นแร่เกลือ งามเหลือหอสมุด กว้างสุดบึงละหาน โบราณเส็งกลอง พี่น้องจิตกุศล
 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนโกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส
 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4485-1409
 หมายเลขโทรสาร 0-4485-1409
 เว็บไซต์อำเภอ   -
 
 ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา            บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมือวจัตุรัสเป็นครั้งแรก คือ พระยานรินทร์สงคราม  นามเดิมว่า "ทองคำ"  มีเชื้อสายมาจากลาว อพยพมาจากเวียงจันทน์ โดยมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองนารายณ์  ปัจจุบันคือ ตำบลจอหอ  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และย้ายถิ่นฐานเรื่อยมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนมาถึงสระสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะสมมีน้ำอุดมสมบูรณ์  จึงได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น เรียกว่า "บ้านสี่มุม"  ปัจจุบันคือบ้านสระสี่เหลี่ยม  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส
            พ.ศ.2369  พระยานรินทร์สงคราม พิจารณาเห็นว่า เมืองสี่มุมเดิมไม่เหมาะสมที่จะขยายเป็นเมืองใหญ่  จึงได้ย้ายมาอยู่ทางทิศเหนือของเมืองสี่มุม ห่างกันประมาณ 8 กิโลเมตร ปัจจุบันคือบ้านหนองบัวใหญ่  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  และชักชวนราษฎรช่วยกันสร้างวัดขึ้นทางทิศใต้ของหมู่บ้านชื่อว่า วัดสว่างอารมณ์ (วัดปทุมชาติ)  ในปัจจุบัน  เมื่อพระยานรินทร์สงครามถึงแก่กรรม  บุตรชายชื่อนายเสก  ได้เดินทางไปรับหนังสือตราเป็นพระยานรินทร์สงคราม เจ้าเมืองสี่มุม ที่กรุงเทพฯ  ระหว่างเดินทางได้เสียชีวิตด้วยโรคระบาด นายบุญเฮ้า  จึงได้รับหนังสือตราตั้งเป็น พระยานรินทร์สงคราม เจ้าเมืองสี่มุม และได้ย้ายเมืองไปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร  เนื่องจากน้ำท่วม โดยตั้งชื่อใหม่ว่า "บ้านกอก"  เมื่อพระยานรินทร์สงคราม (บุญเฮ้า)  ถึงแก่กรรม  บุตรชายคนโตชื่อ "ทองดี"  ได้เป็นพระยานรินทร์สงครามต่อจากบิดา
                พ.ศ.2346  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งกระทรวงต่าง ๆ และจัดระเบียบหัวเมืองใหม่เป็นมณฑล  จังหวัด  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  พระยานรินทร์สงคราม (ทองดี)  จึงเป็นนายอำเภอจัตุรัสคนแรก  ซึ่งที่ตั้งของอำเภอจัตุรัสนับถึงปัจจุบันก่อตั้งมาแล้ว  1,025  ปี
 
2.เนื้อที่/พื้นที่690 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปแบบมรสุม 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

 ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......9 ตำบล.... แห่ง3.เทศบาล..2.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....118 หมู่บ้าน.... แห่ง4.อบต........... แห่ง

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่เกษตรกรรม
การปศุสัตว์
การประมง
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่การเพาะเห็ด
กลุ่มทอผ้า
การจักรสาน
 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 4 แห่ง ได้แก่
ธนาคารออมสิน  โทร. 0-4485-1433
ธนาคารกรุงเทพฯ  โทร. 0-4485-1260
ธนาคารไทยพาณิชย์  โทร. 0-4485-1223
ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร.  0-4485-1434
4.จำนวนห้างสรรพสินค้ามี - แห่ง

 ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ร.ร.จัตุรัสวิทคาร    โทร. 0-4485-1164        ร.ร.กุดน้ำใสพิทยาคม 0-4484-0389
ร.ร.หนองบัวบานวิทยา  โทร. 0-4480-3073
ร.ร.โนนคร้อวิทยา   โทร.0-4481-6064
ร.ร.ละหานเจริญวิทยา โทร. 0-4481-6484
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ -

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
บึงละหาน  17,386  ไร่ 

 ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้นรวม 76,225  คน
2.จำนวนประชากรชายรวม 37,308  คน
3.จำนวนประชากรหญิงรวม 38,917 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร110 คน/ตร.กม.

 ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ- ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ- ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ข้าว
มันสำปะหลัง
ข้าวโพด
พริก
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
บึงละหาน
แม่น้ำชี
ห้วยกอก
ห้วยคันฉู
ห้วยส้มป่อย
ห้วยลำอินทร์
ห้วยคลองไผ่งาม
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่บริษัท เอ.ซี.พี.แอ็ฟแพเร็ล  ที่ตั้ง  99/9 ม.15  ต.ละหาน  อ.จัตุรัส
บริษัทชัยภูมิสต๊าช  ที่ตั้ง  บ้านดอนละนาม  ม.11  ต.ละหาน
บริษัทบางนากระสอบ  จำกัด   ที่ตั้งบ้านดอนละนาม  ม.11  ต.ละหาน   อ.จัตุรัส